ஒரு திருமணத்திற்கு முன்  ஜாதகம் பார்ப்பதை விடப்  பரம்பரை / குடும்ப நோய்கள்  உள்ளனவா என்று பார்த்து / கேட்டு / தீர விசாரித்து அறிவது மிக மிக முக்கியம்! மரபணு  (ஜீன்)  / வண்ண உடலி (க்ரோமோஸோம்) வழி வரும் நீரிழிவு  (டயாபடிஸ்), இரத்த அழுத்த மிகை (high BP), காக்கா  வலிப்பு நோய்  (Epilepsy / fits), மூளை வளர்ச்சிக் குறைவு, பைத்தியம்  போன்ற பரம்பரை / குடும்ப நோய்கள்  உள்ளனவா என்று பார்த்து / கேட்டு / தீர விசாரித்து அறிவது மிக மிக முக்கியம்!  இரு பாலரின் Rh  ஆர்ஹெச்  இரத்தக் குழுமமும் (Blood  Group) ஒத்துள்ளனவா என்றும் கேட்டோ / சோதித்தோ அறிவதும்  மிக மிக முக்கியம்!

YourGenesYourHealthGENE ChromosoeChromosomal DisordersAnimalCell

DM SHT etc Disorders+with+multifactorial+inheritance+(polygenic)

influence of multiple genes + environmental factors. relatively frequent. Diabetes mellitus (see Endocrine pathology) Hypertension (see Circulation) Gout (discussed here + see Crystals) Schizophrenia (Psychiatry) Congenital heart disease – certain forms (see Heart) Some types of cancer (ovarian, breast, colon) (see Neoplasms) often familial occurrence – probability of disease is in 1st degree relatives about 5-10%; 2nd degree relatives – 0,5-1%

Albino with BlackMan

Albinism

ColorBlindnessInheritance

Color  Blindness

MongolismDownesSyndromecouple-in-red

Mongolism / Downe’s Syndrome

Looking for Heredo-Familial Disorders in the prospective partners is more important

Than

YourGenesYourHealthMatching Their Horoscopes, Palmistry, Astrology and other Pseudo-Sciences!

Horoscope lekhasonjadhagam

Rh Blood Group Incompatibility Pregnancy Fetal Loss

Rh Blood Group Incompatibility Pregnancy Fetal Loss

 

Advertisements

About Loga muthu krishnan

I am a 70 year old Neurosurgeon just started Non-Profit blogs under WordPress, Google Bloggerspot, webs.com, Facebook, http://logamuthu.tumblr.com/etc., entitled "Positive Health For All" disseminating useful health information free of cost over the internet(Absolutely NO promotions of persons (including me), brands, hospitals, books etc.,). My blogs are:https://krishnanlogamuthu.wordpress.com/, http://gtieve.blogspot.com, http://logamuthu.webs.com/ http://logamuthu.tumblr.com/ http://www.facebook.com/logumuthu.krishnan

One response »

  1. […] Source: Pre-Engagement / Pre-Marital Enquiries Very Very Essential Very Very Much More Than Horoscope Matchi… […]

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s